Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti JUKKA, s. r. o. IČO: 25502182, se sídlem 687 22. Ostrožská Nová Ves, Lhotská 772 (dále jako "prodávající").

1 Záruka za jakost
1.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující převzal:
1.1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce:
1.1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá:
1.1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti:
1.1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
1.2 Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
1.3 Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2 Způsob uplatnění reklamace
2.1 Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
2.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně.
2.3 Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
2.4 Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v míste kupujícímu bližším.
2.5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
2.6 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3 Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
3.1 Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
3.2 Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícímu, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
3.3 Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 15 měsíců.
3.4 Prodávající poskytne záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslově uvedeno.
3.5 U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
3.6 Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoli o vadě ví.
3.7 Kupujícímu nevznikne vůči Prodávajícímu právo z titulu vadného plnění, jestliže dodávané zboží:
a) bude zjevně poškozeno až po jeho řádném předání Kupujícímu (neopatrná manipulace, nevhodné skladování či využití);
b) bude poškozeno zvěří;
c) bude poškozeno nadbytkem nebo nedostatkem vody během vegetačního období i mimo něj;
d) bude poškozeno nadměrným nebo nedostatečným množstvím hnojiv nebo jiných chemických látek, pokud je jejich použití pro uchování zboží k dalšímu použití obvyklé.
Kupující dále ztrácí nárok na práva z vadného plnění, jestliže k poškození zboží dojde po j eho převzetí v důsledku jednání třetí osoby nebo živelné události.